2.631,60 
2.062,10 

B&G TRITON2 Sensor Packs

B&G Sail Performance Sensor Pack

1.212,95 
1.723,80 
855,95 
1.254,90 
1.274,15 
4.826,39 

B&G Zeus³ Glass Helm

B&G Zeus³ Glass Helm System Pack

10.215,63 
3.755,39 
439,53 

B&G Broadband Radar

B&G Broadband 3G Radar

1.546,09