1.355,75 
2.354,50 
875,50 

B&G Mast Bracket

B&G Nemesis 12 Mast Bracket

276,25 

B&G Mast Bracket

B&G Nemesis 9 Mast Bracket

238,00 
1.343,90 

B&G ZEUS S-12

B&G Zeus S 12 Global

2.142,00 

B&G ZEUS S-7

B&G Zeus S 7 Global

714,00 

B&G ZEUS S-9

B&G Zeus S 9 Global

1.215,50 

B&G Zeus3S-Zeus3S-12

B&G Zeus³S 12 MFD, World Basemap

3.470,10 
237,15